Skip to main content

Årsstämman 2011 hölls tisdagen den 26 april kl 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19A, Ideon, Lund

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda på sätt bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Vid bolagsstämman har samtliga aktieägare samma förslags-, deltagande- och rösträtt. Vid årsstämman beslutas om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av finansiella rapporter, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna, riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare samt andra väsentliga frågor som kräver beslut av stämman. Normalt fattas beslut vid bolagsstämma med enkel majoritet, men aktiebolagslagen föreskriver i vissa frågor annan beslutsmajoritet.