Skip to main content

Bolagsstyrning

A board room

Bolagsstyrning

CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrning hos CellaVision

CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av CellaVision fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, vd, svensk aktiebolagslag, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. CellaVision tillämpar Koden från det att aktierna upptogs till handel på på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2010 och för avsikt att följa koden fullt ut från och med årsstämman 2011. CellaVision är listad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, sedan 2017. Bolagsordning för CellaVision AB (publ) antogs på årsstämman den 29 april 2021.

A notebook

Revisor

Årsstämman väljer revisor i CellaVision på ett års mandattid. Vid årsstämman 2024 beslutades val av revisionsbolaget KPMG AB fram till årsstämman 2025.

Jonas Nihlberg
Auktoriserad revisor
Revisor i CellaVision sedan 2022