Skip to main content

Årsstämman 2012 hölls den 2 maj 2012 i Lund

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor. 

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan göra så via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.

Ärenden till årsstämman 
Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman 2012 skall begära detta skriftligen hos styrelsen senast sju veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skickas med e-post på adressen ir@cellavision.com eller med vanlig post på adressen: 

Styrelsen, CellaVision AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund