Skip to main content

CellaVisions årsstämma 2020 kommer att avhållas i Lund den 16 juni kl 15:00

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor. 

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen bolagsstamma@cellavision.se eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, CellaVision AB, Mobilvägen 12,  223 62 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning. 

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i CellaVisions lokaler på Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19), avser CellaVision att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 16 juni 2020.

CellaVision värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande och anser att det är viktigt att begränsa risken för smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en samhällsspridning av coronaviruset i Sverige och personer som är över 70 år samt personer som inte känner sig friska uppmanas att stanna hemma.

Med anledning av det rådande läget, och i syfte att minimera antalet deltagare, uppmanar CellaVision därför sina aktieägare att inte delta personligen vid årets stämma och att istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Relevant dokument för att delta via ombud finns tillgängligt för nedladdning nedan ”Fullmakt”.

Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ger bolag, bland annat, rätt att insamla fullmakter med utpekat ombud för att minska antal fysiskt närvarande på årsstämman. Om du väljer att inte komma personligen och inte heller vill utse eget ombud, finns möjligheten att rösta via CellaVisions utpekade ombud. Relevant dokument för att använda av bolaget utpekat ombud finns tillgängligt för nedladdning nedan ” Fullmakt för av bolaget utpekat ombud”.

För att minimera risken för potentiell smittspridning, kommer årsstämman hållas så kort som möjligt. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, externa gäster bjuds inte in, och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att hållas nere. Därutöver, för att ytterligare förkorta stämmans längd, kommer ingen förtäring eller produktprover att erbjudas i samband med årsstämman.

CellaVision följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida.