Skip to main content

CellaVisions årsstämma 2017 kommer att avhållas i Lund den 5 maj kl 15:00

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen bolagsstamma@cellavision.se eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, CellaVision AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan göra så via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.