Skip to main content
2023-02-07
Regulatorisk

Underliggande efterfrågan oförändrad men omvärldsutmaningar kvarstår

Organisk försäljningstillväxt:
Q4, 2022: -17% (25)

EBITDA-marginal:
Q4, 2022: 32% (37)

1 oktober– 31 december 2022

  • Nettoomsättningen minskade med 7% till 152 MSEK (164).
  • Organiskt minskade omsättningen med 17% (25), valutaeffekt 10%.
  • EBITDA uppgick till 48 MSEK (60).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 32% (37).
  • Resultatet före skatt uppgick till 40 MSEK (51).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,35 SEK (1,67).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (46).
  • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,25 kronor per aktie för 2022 (2,00).

Share