Skip to main content
2023-05-04
Regulatorisk

Temporära lagersänkningar och covid i APAC påverkar nettoomsättningen

Organisk försäljningstillväxt:
Q1, 2023: -21% (15)

EBITDA-marginal:
Q1, 2023: 25% (36)

1 januari– 31 mars 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 14% till 139 MSEK (162).
  • Organiskt minskade omsättningen med 21% (+15), valutaeffekt 7%.
  • EBITDA uppgick till 35 MSEK (59).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25% (36).
  • Resultatet före skatt uppgick till 24 MSEK (49).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81 SEK (1,61).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 MSEK (38).

Share