Skip to main content
2023-05-05
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 5 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 9 maj 2023. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf och Ann-Charlotte Jarleryd, samt om nyval av Louise Armstrong-Denby till styrelseledamöter. Åsa Hedin hade avböjt omval till styrelsen. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2024.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022. Vidare beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Share