Skip to main content
2022-05-11
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 11 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2 kronor per aktie, med avstämningsdag den 13 maj 2022. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 18 maj 2022.
 
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf samt om nyval av Ann-Charlotte Jarleryd till styrelseledamöter. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor nyvaldes revisionsbolaget KPMG AB.
 
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.
 
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2023.
 
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021.

Share