Skip to main content

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 16 juni 2020 antog stämman styrelsens förslag om att fortsätta med ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för bolagsledningen i enlighet med vad som anges nedan. 

Utfallet av programmet är beroende av hur den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie utvecklas under en tre årsperioder. Maximal ersättning utgår om den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie under perioden 1 januari under det inledande året till den 31 december vid treårsperiodens slut uppgår till minst 15 %. 

För att få del av incitamentsprogrammet ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader under det inledande året samt vara anställd i bolaget per 31 december vid treårsperiodens slut och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd. 

Eventuell utbetalning sker efterföljande år. 

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.