Bolagsstyrning hos CellaVision

CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av CellaVision fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. CellaVision tillämpar Koden från det att aktierna upptogs till handel på på Nasdaq OMX Stockholm den 31 maj 2010 och för avsikt att följa koden fullt ut från och med årsstämman 2011. Bolagsordning för CellaVision AB (publ) antogs på årsstämman den 26 april 2011.

Ladda ner bolagsordning som PDF >

Access our Student Resources

To access this resource, please provide the following information about yourself.